Contractul individual de muncă

Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumită salariu.

Cuprins:

 1. Încheierea contractului de angajare
 2. Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină contractul de muncă
 3. Tipuri de contracte individuale de muncă
 4. Documente necesare de la salariat
 5. Documente necesare pentru întocmirea contractul de muncă
 6. Modele de contract individual de muncă
  1. Contract individual de muncă perioada nedeterminată
  2. Contract individual de muncă perioada determinată

Încheierea contractului de angajare

Legislația în vigoare prevede că salariatul poate lucra legal numai în baza unui contract de muncă individual, încheiat întotdeauna în formă scrisă. Articolul 16 din Codul Muncii prevede această obligativitate, precizând că un contract de muncă se încheie în baza consimțământului părților. Anterior începerii activității salariatului, angajatorul are obligația de a înregistra respectivul contract individual de muncă în registrul general de evidență a salariaților și de a înmâna un exemplar din contractul de muncă salariatului.

În plus, un contract individual de muncă se va încheia doar după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale și personale ale persoanei care solicită angajarea. Angajatorul va decide modalitatea în care se va face această verificare - prin regulamentul intern sau contractul colectiv de muncă aplicabil. Se poate alege metoda clasică a interviului individual, însoțită sau nu de un test de cunoștințe teoretice. Sau se poate aplica metoda interviului colectiv.

Notă: Contractul individual de muncă se încheie doar în baza unui certificat medical, care indică faptul că persoana este aptă pentru prestarea acelei munci - articolul 27, alineat(1) Codul Muncii.

Prin semnarea de cele două părți a contractului individual de muncă, ia naștere raportul de muncă prin care salariatul se obligă sa muncească pentru și sub autoritatea unui angajator, în schimbul unei remunerații denumite salariu.

Contractele de muncă cu minori

Este posibilă încheierea contractelor de muncă cu minori, cu anumite restricții:

 1. regula este că minorul de 16 ani poate fi salariat;
 2. prin excepție, minorul poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Elementele obligatorii pe care trebuie să le conțină contractul de muncă

Codul Muncii prevede expres care sunt minimele elemente pe care trebuie să le conțină un contract individual de muncă:

 • identitatea părților;
 • locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • dacă munca este fără loc fix și se desfășoară în mai multe locuri, va trebui precizat dacă deplasarea persoanei între acestea este asigurată sau decontată de angajator;
 • dacă activitatea urmează să se desfășoare în străinătate, va trebui indicată și țara (sau țările), pe lângă durata perioadei de muncă.
 • funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • riscurile specifice postului;
 • data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 • în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 • salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul și metoda de plată(numerar sau virament bancar);
 • precizarea avantajelor suportate de către angajator, precum asigurare medicală privată, a contribuțiilor suplimentare la pensia facultativă sau la pensia ocupațională a salariatului, în condițiile legii, precum și acordarea, din inițiativa angajatorului, a oricăror alte drepturi, atunci când acestea constituie avantaje în bani acordate sau plătite de angajator salariatului ca urmare a activității profesionale a acestuia, după caz.
 • durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână și condițiile de efectuare și de compensare/plată a orelor suplimentare și, dacă e cazul, cum e organizată munca în schimburi;
 • durata perioadei de probă și condițiile perioadei de probă.

În ceea ce privește angajații sub 45 ani, prin Ordinul Ministrului Muncii nr. 585/2021, publicat pe 20 iulie 2021 în Monitorul Oficial, s-a introdus obligativitatea angajatorului de a informa angajatul cu privire la obligația de a adera la un fond de pensii administrat privat. Discutăm despre angajații sub 35 de ani (aderare obligatorie la Pilonul II), cât și despre cei între 35-45 de ani (aderare opțională).

Acestea sunt denumite clauze esențiale, iar angajatorul este obligat prin articolul 17 Codul Muncii, să informeze salariatul asupra lor înaintea încheierii contractului individual de muncă, informare care trebuie semnată de viitorul angajat.

În afara clauzelor esențiale, un contract de muncă poate conține și clauze specifice, cum ar fi clauza de ne-concurență, clauza de mobilitate, clauza cu privire la formarea profesională.

Tipuri de contracte individuale de muncă

Contractele de muncă se clasifică în funcție de o varietate de elemente:

 1. În funcție de durată
  • Contractul încheiat pe durată nedeterminată - reprezintă regula, conform art.12 Codul Muncii;
  • Contractul încheiat pe durată determinată - se încheie în anumite situații, expres prevăzute de Codul Muncii:
   • înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului său de muncă cu excepția celui care participă la grevă;
   • creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;
   • desfășurarea unor activități cu caracter sezonier;
   • în situația în care se încheie în temeiul unor dispoziții legale emise cu scopul de a favoriza temporar anumite categorii de persoane fără loc de muncă;
   • în situația în care cel angajat îndeplinește condițiile de pensionare în termen de 5 ani de la angajare;
   • ocuparea unei funcții eligibile într-o organizație sindicală, patronală sau neguvernamentală, pe perioada mandatului;
   • în cazul angajării pensionarilor care pot cumula pensia cu salariul;
   • în alte cazuri prevăzute expres de legi speciale sau pentru desfășurarea unor proiecte, lucrări.
 2. În funcție de norma de lucru
  • Contract de muncă cu normă întreagă - astfel, pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și de 40 de ore pe săptămână.
  • Contract de muncă cu timp parțial - salariatul cu fracțiune de normă este salariatul al cărui număr de ore normale de lucru, calculate săptămânal sau ca medie lunară, este inferior numărului de ore normale de lucru al unui salariat cu normă întreagă comparabil.
  • Putem încadra salariați cu norme parțiale extrem de diverse, de la 1 oră/zi, 4 ore, 6 ore până la 7 ore/zi. În plus, este posibilă și încadrarea cu ore / săptămâna.
 3. În funcție de locul desfășurării activității
  • contract individual de muncă încheiat pentru o activitate ce se desfășoară la sediul societății sau în alte puncte de lucru ale societății;
  • contract individual de muncă încheiat pentru activitate ce se desfășoară la domiciliul salariatului.

Atenție! Contractele încheiate pe durată nedeterminată pot fi atât cu normă întreagă, cât și cu normă parțială, iar contractele pe durată determinată la fel.


Documente necesare de la salariat

În mod obișnuit, viitorul salariat va trebui să pună la dispoziția angajatorului următoarele documente:

 • copie carte de identitate;
 • copie certificat naștere;
 • copie certificat divorț (dacă este cazul);
 • cazier judiciar - doar în cazurile în care există un act normativ care prevede această obligație; de exemplu în cazul funcționarilor publici, gestionarilor, paznicilor, consilierii juridici, medici de farmaciști;
 • Curriculum vitae;
 • acte doveditoare pentru studii și calificări - diplome studii, diplome cursuri, certificate de calificare etc;
 • adeverințe vechime de la fostele locuri de muncă;
 • notă lichidare de la fostul loc de muncă;
 • certificat medical de la medicul de medicina muncii conform căruia este apt de muncă.

Documente necesare pentru întocmirea contractul de muncă

În afara contractului individual de muncă, angajatorul va mai supune spre semnare noului salariat următoarele:

 • Fișa postului;
 • Informare cu privire la clauzele generale ale contractului (conform art. 17 Codul Muncii);
 • Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.*

*Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) a devenit direct aplicabil la 25 mai 2018, iar potrivit acestuia, angajatorul are obligația să ceară consimțământul viitorului angajat pentru a-i prelucra acestuia datele cu caracter personal, în toate activitățile necesare - întocmire contract de muncă, fișă post, salarizare, întocmire ordin deplasare, etc.

Descarcă modelul de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Modele contract individual de muncă

Modelele de contracte individual de muncă pe care le propunem sunt cele stabilite prin Ordinul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 64/2003 pentru aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă, cu câteva îmbunătățiri.

A. Contract de muncă pe perioadă nedeterminată

Acest model a fost actualizat conform modelul cadru de CIM.

Descarcă modelul de contract de muncă pe perioadă nedeterminată

B. Contract de muncă pe perioadă determinată

Descarcă modelul de contract de muncă pe perioadă determinată


Vă punem la dispoziție modele de:

Acum este mai simplă conceperea unui contract individual de muncă pentru că LeaveBoard îți pune la dispoziție toate informațiile necesare. Ai la doar un click distanță datele personale ale noului salariat, biroul sau poziția ocupată.