Indemnizația lunară pentru creșterea copilului

Dreptul la concediu pentru creștere copil (CCC) este însoțit de dreptul la indemnizația aferentă, în cazul în care părintele care solicită concediul a obținut venituri salariale sau alte feluri de venituri impozabile în cel puțin 12 luni din ultimii doi ani dinaintea nașterii copilului.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 prevede că indemnizația lunară pentru creșterea copilului se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nașterii copilului. Avem așadar o limitare în ceea ce privește suma primită de mama/tatăl pe durata acestui concediu. Există și două limite: astfel, indemnizația nu poate fi sub 1.250 de lei și nici peste 8.500 de lei.

Regula instituită de OUG 111/2010 este că părintele beneficiar al indemnizației nu poate să realizeze alte venituri pe perioada în care primește suma aferentă indemnizației de creștere a copilului. Totuși există unele excepții:

 • persoana primește diverse sume în baza legii, a contractului colectiv de munca sau a contractului individual de munca, acordate în perioada concediului pentru creșterea copilului, altele decât cele rezultate din desfășurarea efectivă a unei activități în perioada de concediu;
 • cel îndreptățit primește indemnizații în calitate de consilier local sau județean, indiferent de nivelul acestora;
 • beneficiarul realizează, în decursul unui an calendaristic, venituri supuse impozitului, prin desfășurarea efectivă a unei activității în perioada de concediu, al căror nivel nu depășește de trei ori cuantumul minim al indemnizației.

Cine sunt potențialii beneficiari ai indemnizației?

Conform OUG 111/2010 acest drept este oferit următoarelor categorii de persoane:

 1. oricare dintre părinții firești ai copilului, dacă îndeplinesc condițiile prevăzute de ordonanță;
 2. una dintre persoanele care a adoptat copilul;
 3. una dintre persoanele căreia i s-a încredințat copilul în vederea adopției;
 4. una dintre persoanele care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență, cu excepția asistentului maternal profesionist care poate beneficia de aceste drepturi numai pentru copiii săi;
 5. persoana care a fost numită tutore.

Cum se realizează calculul indemnizației pentru creștere copil?

Suma primită se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului.

Calculul simplu se realizează astfel:
Indemnizație lunară creștere copil = [(venit net realizat luna 1 + venit net realizat luna 2 … + venit net realizat luna 12) / 12] * 85%.

De exemplu: pentru o salariată care a beneficiat în ultimele 12 luni de un salariu brut constant de 5163 RON (3020 RON net), calculul este următorul:

Indemnizație lunară creștere copil = 3020 * 12 /12 * 85% = 4388.55 RON


Cum se realizează calculul indemnizației pentru creștere copil?

Suma primită se stabilește în cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni consecutiv din ultimii 2 ani anterior datei nașterii copilului.

Legea prevede că cele 12 luni pot fi constituite și din perioade asimilate în care persoana îndreptățită:

 • și-a însoțit soțul în misiune permanentă în străinătate;
 • a beneficiat de indemnizație de șomaj;
 • a beneficiat de concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate;
 • a realizat perioade asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii;
 • a beneficiat de indemnizația pentru creșterea copilului pana la 2/3 ani;
 • a beneficiat de pensie de invaliditate;
 • a beneficiat de concediu fără plata pentru a participa la cursuri de formare/perfecționare profesională din inițiativa/cu acordul angajatorului;
 • a urmat sau urmează cursurile de zi ale învățământului universitar postuniversitar sau liceal organizat potrivit legii;
 • se află în perioada de 60 de zile de la absolvirea cursurilor de zi a învățământului universitar cu examen de diploma/licență;
 • pentru luna în care s-a născut copilul se ia în calcul venitul cuvenit în luna respectivă.


Cum se obține indemnizația?

În vederea obținerii acestei sume, părintele interesat trebuie să depună o cerere tip la primăria din localitatea în care își are domiciliul, însoțită de următoarele acte necesare pentru indemnizația de creștere copil:

 • Copia actului de identitate al solicitantului și a certificatului de naștere al copilului pentru care se solicită dreptul ori, după caz, de livretul de familie, certificate pentru conformitate cu originalul de către persoana care primește documentele;
 • Actele doveditoare privind calitatea solicitantului și relația acestuia cu copilul/copiii pentru care solicită dreptul, după caz;
 • Declarație pe propria răspundere din care să rezulte că celălalt părinte natural sau, după caz, o altă persoană dintre cele prevăzute la art.5 alin.(2) nu beneficiază de indemnizație pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani;
 • Actele doveditoare care să ateste veniturile obținute în ultimele 12 luni înainte de data nașterii copilului;
 • Dovada eliberată de angajator sau organele competente privind veniturile realizate (sau declarația unică, acolo unde e cazul);
 • Dovada privind suspendarea activității pentru perioada în care se solicită concediul pentru creșterea copilului;
 • Orice alte documente care să ateste îndeplinirea condițiilor de eligibilitate.

Cererea este soluționată prin decizie în 15 zile lucrătoare de la înregistrarea la agențiile teritoriale (unde au fost trimise de primării), aceasta fiind comunicată solicitanților în cinci zile lucrătoare de la emitere.

Calculul și plata drepturilor prevăzute de ordonanță se fac de către Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, prin agențiile teritoriale.

Drepturile bănești se achită lunar beneficiarului, reprezentantului legal ori mandatarului acestora, împuternicit prin procură, pe bază de mandat poștal sau, după caz, în cont curent personal ori cont de card.

Atenție
Ca o noutate, începând cu 6 mai 2019, în cazul în care persoana care a beneficiat de concediu și indemnizație pentru creșterea copiilor naște unul sau mai mulți copii sau se naște dreptul la concediu și indemnizații într-o perioadă de până la 12 luni de la finalizarea concediului anterior, aceasta are dreptul la indemnizația mai mare, dacă din calculul indemnizației curente reiese o valoare mai mică față de indemnizația precedentă.

O altă prevedere nouă în acest domeniu este cea conform căreia părintele care a revenit la muncă după încetarea concediului de creștere copil și intră, în mai puțin de 12 luni (de la finalizarea concediului anterior) din nou în CCC, va beneficia de o indemnizație ce nu va putea fi mai mică decât cea primită în cazul primului copil.


Alte modele si ghiduri despre subiect:

LeaveBoard simplifică procedura de acordare și efectuare a concediilor angajaților. Salariatul supune cererea spre aprobare cu doar un click, iar îndată ce managerul o aprobă, va primi o notificare pe email. Nu mai pierdeți timp cu plimbatul hârtiilor dintr-un birou în altul. LeaveBoard automatizează aceste procese administrative.