Concediul Medical

Vă oferim un ghid ce conține detalii esențiale referitoare la concediul medical: legislație, beneficii, calcul, certificate, coduri indemnizații, tipuri de concedii medicale și altele.

Concediul medical în 2024

Salariații au dreptul de a beneficia de concediu medical și indemnizația aferentă, așadar fiecare angajator are obligația corelativă de a acorda acest drept. Angajatorii în general și persoanele responsabile de resurse umane în special trebuie să cunoască tipurile de concedii medicale, modalitățile de acordate, condițiile legale de acordare și ultimele reglementări legale în domeniu.

Beneficiarii dreptului la concediu medical

Actul normativ relevant în acest domeniu este Ordonanța de Urgență nr.158 din 2005, care prevede la articolul 1 că:

”Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, pe perioada în care au domiciliul sau reședința pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, dacă:

 • desfășoară activități pe bază de contract individual de muncă/raport de serviciu/act de detașare, precum și alte venituri asimilate salariilor
 • beneficiază de drepturi bănești lunare ce se suportă din bugetul asigurărilor pentru șomaj

În plus, se acordă acest drept și altor categorii de persoane, și anume:

 • asociați, comanditari sau acționari
 • membri ai asociației familiale
 • persoane autorizate să desfășoare activități independente
 • persoane care încheie un contract de asigurări sociale pentru concedii și indemnizații.”

Tipuri de concedii medicale

Există mai multe tipuri de concedii medicale:

 • pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii;
 • pentru prevenirea îmbolnăvirilor și recuperarea capacității de muncă, exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale;
 • pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice;
 • pentru maternitate;
 • pentru îngrijirea copilului bolnav;
 • de risc maternal.

Notă: Pentru a înțelege diferența de concediu pentru maternitate și cel de risc maternal, vezi secțiunea diagnostic concediu medical.

Calculul indemnizației de concediu medical

Indemnizația va fi diferită în funcție de diagnostic. Se pornește de la o bază de calcul determinată ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 din care se constituie stagiul de cotizare. Totuși, această bază este plafonată la valoarea a 12 salarii minime brute pe țară.

Apoi, pornind de la această bază, se stabilește media zilnică prin împărțirea bazei din ultimele 6 luni la numărul de zile de stagiu cotizate în ultimele 6 luni.

Indemnizația va fi determinată prin înmulțirea mediei zilnice cu numărul de zile de concediu medical și cu procentul de acordare, în funcție de tipul de diagnostic.

 • Baza calcul = media veniturilor brute realizate în ultimele 6 luni
 • Zile bază calcul = zile de stagiu cotizate (lucrate) în ultimele 6 luni
 • Media zilnică = bază calcul/zile bază calcul
 • Cuantumul indemnizație = media zilnică * numărul de zile de concediu medical.

Exemplu: concediul medical de 5 zile, cu cod de diagnostic de 100%, cu următoarea bază de calcul:

 • Bază calcul = 9653 lei,
 • Zile bază calcul= 126
 • Media zilnică = 9653 / 126 = 76,61 lei

Cuantumul indemnizației = 76.61 lei * 5 zile = 383 lei

Notă: Aici avem cod cu procent de 100%. Dacă procentul de plată aferent era de 85% ie cod 08 sarcina și lăuzie, cuantumul indemnizației se calcula astfel:

Cuantumul indemnizației = 76.61 lei * 5 zile * 85% = 383 lei * 85% = 325 lei

Coduri de boli / diagnostic concediu medical (indemnizație)

În funcție de diagnosticul notat de medic pe certificatul de concediu medical, se va plăti un anumit procent din salariul brut. Mai jos puteți vedea codurile de diagnostic existente și procentul de plată aferent fiecăruia:

 • 01 - Boala obișnuită - 75%
 • 02* - Accident în timpul deplasării la/de la locul de muncă - 100%/80%
 • 03* - Accident de muncă - 100%/80%
 • 04* - Boala profesională - 100%/80%
 • 05 - Boala infectocontagioasă din grupa A - 100%
 • 06 - Urgență medico-chirurgicală - 100%
 • 07 - Carantina - 75%
 • 08 - Sarcina și lăuzie - 85%
 • 09 - Îngrijire copil bolnav în vârsta de pana la șapte ani sau copil cu handicap pentru afecțiuni intercurente, pana la împlinirea vârstei de 18 ani - 85%
 • 10 - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru - Fără a depăși 25% din baza de calcul
 • 11 - Trecerea temporară în altă muncă - Fără a depăși 25% din baza de calcul
 • 12 - Tuberculoză - 100%
 • 13 - Boala cardiovasculară - 75%
 • 14 - Neoplazii, SIDA - 100%
 • 15 - Risc maternal - 75%

Notă Conform Ordinului Nr. 233/125 din 14 martie 2006:

 • Plătitorul se obligă să respecte confidențialitatea diagnosticului.
 • Persoana asigurată sau reprezentantul legal sau mandatarul desemnat prin procură se obligă să anunțe plătitorul despre acordarea concediului medical şi să depună certificatul de concediu medical până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat concediul medical
 • Calculul indemnizației de asigurări sociale de sănătate se efectuează conform normelor legale în vigoare
 • Pentru codurile de indemnizație 02, 03, 04, 10 confirmate prin Avizul casei teritoriale de pensii sau Avizul direcției de sănătate publică, precum şi pentru codul de indemnizație 11 certificatele se depun la casele teritoriale de pensii

Atenție: Concediul medical având procentul de plată de 75%, 80% sau 85% se calculează din salariul brut.

Accesează calculatorul salariu brut.

Modalitatea de acordare a concediului medical

Angajatul va solicita angajatorului o adeverință care atestă calitatea de salariat și prezintă situația concediilor medicale pe o perioadă de 12 luni anterioare lunii pentru care se cere concediul medical.

Cu această adeverință, angajatul se va prezenta la medic (de familie/primar/specialist - chiar și din spital), iar acesta îi va elibera certificatul de concediu medical, pe care va completa datele asiguratului, codul de indemnizație aferent și Casa de Asigurări.

Atenție! Există o condiție pe care trebuie să o îndeplinească angajatul: acesta trebuie să aibă un stagiu minim de asigurare de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical, CU EXCEPȚIA urgențelor medico-chirurgicale sau a unor boli infectocontagioase, pentru care nu este necesar stagiul.

Așadar, personalul HR va elibera această adeverință care dovedește calitatea de persoană asigurată în ultimele 6 luni.

Adeverință asigurat pentru eliberarea de concedii medicale

LeaveBoard îți oferă chiar aici modelul de adeverință asigurat pe care trebuie să-l completezi în calitate de angajator. Acest model de adeverință este valabil pentru eliberarea certificatelor de concediu medical și este cunoscută precum Adeverinta CAS!

Descarcă adeverința de asigurat.

Cine plătește indemnizația de concediu medical?

În primă fază - primele 5 zile calendaristice de concediu medical sunt suportate de angajator. Începând cu ziua calendaristică 6, indemnizația se va suporta din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS).

Avem câteva categorii de concedii medicale care se plătesc integral din fondurile FNUASS:

 • indemnizația de maternitate
 • indemnizația pentru îngrijirea copilului bolnav
 • indemnizația de risc maternal
 • indemnizația pentru reducerea timpului de muncă
 • indemnizația pentru carantină
 • indemnizația pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani.

Cine are dreptul să elibereze certificate de concedii medicale?

 • Orice medic cu autorizație de liberă practică valabilă, care are în îngrijire și sub monitorizare bolnavul și care are încheiată o convenție cu o casă de asigurare.
 • Medicul de familie poate acorda certificate de concediu medical de 1 - 14 zile, în una sau mai multe etape.
 • Medicul primar sau specialist din ambulatoriul de specialitate/spital poate prelungi concediul medical în etape succesive. El va putea acorda prelungiri de maximum 31 zile până la totalul de 90 zile calendaristice în decurs de un an (anul se socotește de la prima zi de îmbolnăvire).
Perioada maximă posibilă de zile de concediu medical

Concediile medicale se acordă pe o perioadă maximă de 180 de zile calendaristice în interval de un an, calculat de la prima zi de îmbolnăvire. Începând cu ziua calendaristică 91, concediul medical se va putea prelungi până la ziua 180, NUMAI cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale.

Atenție! Concediul medical întrerupe concediul de odihnă! Astfel, în cazul în care, pe perioada concediului de odihnă, apare o incapacitate temporară de muncă, iar salariatul prezintă angajatorului certificatul de concediu medical, concediul de odihnă se va întrerupe, urmând ca zilele neefectuate la data primei zile de concediu medical, să fie efectuate la sfârșitul concediului medical.

Salariatul are dreptul să beneficieze de concediu medical chiar și în preaviz! Însă, incapacitatea temporară de muncă fiind o cauză de suspendare de drept a contractului individual de muncă, preavizul se va suspenda, iar la finalizarea concediului medical, salariatul își va continua perioada de preaviz.

Perioada de concediu medical nu afectează vechimea în muncă, acele zile se consideră stagiu de cotizare, în vederea stabilirii pensiei. La fel se întâmplă și în cazul concediului medical în șomaj, reprezintă stagiu de cotizare.

Concediu medical pentru carantină

Casa Națională de Asigurări de Sănătate vine cu precizări cu privire la Concediul și indemnizația pentru carantină. Care sunt recomandările, cu cat este plătit, care sunt condițiile de acordare a acestui tip de concediu descoperiți în paragrafele de mai jos:  

Modul de acordare a concediilor medicale pentru asigurarea carantinei pentru persoanele care intra pe teritoriul României din zonele afectate, ca măsură de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu coronavirus. 

Stabilirea carantinei pentru persoanele cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli infectocontagioase se face de către personalul Direcțiilor de Sănătate Publica, care vor elibera un certificat în care vor menționa durata perioadei de carantină. 

Certificatul eliberat de Direcția de Sănătate Publica poate fi ridicat de aparținătorii persoanei aflate în carantina. 

În baza certificatului eliberat de Direcția de Sănătate Publică (DSP), medicul de familie (medicul curant) eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină.  

Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de direcția de sănătate publică. 

Certificatul de concediu medical pentru carantina se poate elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna anterioară (se eliberează retroactiv). 

Completarea certificatului de concediu medical se face cu cod de indemnizație “07” (Carantina) și cod de diagnostic “994” (Persoane susceptibile de a fi contaminate cu boli transmisibile). 

Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează pe durata stabilită în certificatul eliberat de Direcția de Sănătate Publică. 

NU se aplică prevederile prin care medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă cu durată de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un episod de boală, în una sau mai multe etape si maxim 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. 

Dacă durata perioadei de carantină stabilita de către Direcția de Sănătate Publica depășește 90 de zile calendaristice, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.  

Durata concediului pentru carantină nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni (cod de indemnizație 01). 

Certificatul de concediu medical acordat pentru carantina de către medicul de familie (medicul curant) se depune la plătitor. 

Prin intermediul softului de management al resurselor umane aveți situația la zi asupra prezentei tuturor angajaților. Aplicația este integrată cu Google calendar și automatizează numeroase task-uri administrative repetitive. De acum veți știi ce angajați sunt prezenți și veți putea planifica mai eficient forța de muncă. Programul de resurse umane oferă și o versiune gratuită pentru firme mici.